حامد میر

حامد میر

دکترا کشاورزی زراعت

۰ارتباط ۲مهارت
لرستان | خرم آباد
مدیر عامل
شوق صبح و سحر
دکترا دانشگاه لرستان
تحصیلات
دانشگاه لرستان
۱۳۹۳ اکنون
دکترا کشاورزی زراعت
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر عامل
شوق صبح و سحر
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات