در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا HSE auditing را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که HSE auditing را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HSE auditing را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HSE auditing را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HSE auditing را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب