محمدحسن کلاه دوز

محمدحسن کلاه دوز

۰ارتباط ۱مهارت
قم | قم
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویش
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویش
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
مهارت ها
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات