حمیدرضا رضایی

حمیدرضا رضایی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۳مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | لیکک
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای اراک
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای اراک
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
توضیحات