مهرداد گودرزی

مهرداد گودرزی

کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
مربی فنی
اسپادانا
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مربی فنی
اسپادانا
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
تقویت مهارت اموزش
توضیحات