در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا تدریس خصوصی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تدریس خصوصی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تدریس خصوصی را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تدریس خصوصی را بصورت متوسط و حدود ۶۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند تدریس خصوصی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۶۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۵۳%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۴۷%
کاربران منتخب