در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا تدریس خصوصی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تدریس خصوصی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تدریس خصوصی را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند تدریس خصوصی را بصورت متوسط و حدود ۶۶ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند تدریس خصوصی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۶۶%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۴۷%
زن بیش از ۵۰ عضو ۵۳%
کاربران منتخب