فاطمه دشت بزرگ

فاطمه دشت بزرگ

کارشناسی علوم سیاسی حقوق

۱ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
مدرس
تدریس
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی علوم سیاسی حقوق
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
مدرس
تدریس
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
کارشناس فروش
بیمه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات