امیرحسین آبشاری

امیرحسین آبشاری

کارشناس فروش

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صنعتی مازندران
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صنعتی مازندران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات