محسن کاظمی

محسن کاظمی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۳مهارت
مرکزی | اراک
حسابدار
تعاونی مسکن
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اراک
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اراک
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
حسابدار
تعاونی مسکن
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
حسابدار
شمس ارمینه
شرکت پیمانی
۱۳۸۶ اکنون
دستیار اجرایی مدیر مالی
حسابان اپادانا
خدمات مالی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات