مرکز جامع علمی کاربردی اراک

مرکز جامع علمی کاربردی اراک

Center of Applied Science and Technology Arak

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مرکزی
شهر
اراک
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی اراک در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۷۵%
زن بیش از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی اراک در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از مرکزی، 13 درصد از تهران، 6 درصد از لرستان، 6 درصد از خوزستان، 4 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مرکزی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۶%
۵۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی اراک در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۷۵%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی نقشه کشی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۵۲%
۵۲ %