محمدرضا نصرتی

محمدرضا نصرتی

کارشناسی مهندسی صنایع

۲ارتباط ۱مهارت
قزوین | محمدیه
متخصص برنامه ریزی
برق آریا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
متخصص برنامه ریزی
برق آریا
مهارت ها
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات