فرامرز سعیدی

فرامرز سعیدی

کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات

۰ارتباط ۱مهارت
کرمان | سیر جان
نقشه کش
PART RETECH
کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
نقشه کش
PART RETECH
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات