هیبت الماسی

هیبت الماسی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی

۴ارتباط ۷مهارت
تهران | شهریار
مدیر تیم فروش
نوپرو
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز شهر ری
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز شهر ری
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی
دانشگاه خوارزمی
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
دانشگاه اصفهان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۴
کارشناسی فلسفه غرب
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر تیم فروش
نوپرو
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مدیر فروش داروخانه
فیروز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
بازرس فروش
شرکت داروگر
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات