کیوان اقوامی

کیوان اقوامی

مخترع و پژوهشگر

۲ارتباط ۶مهارت
سمنان | سمنان
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم کار و دانش
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات