در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا مشاوره را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مشاوره را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مشاوره را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند مشاوره را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مشاوره را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۵۸%
زن بیش از ۵۰ عضو ۴۲%
کاربران منتخب