مرضیه زندیه

مرضیه زندیه

کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی

۱ارتباط ۱مهارت
کردستان | بیجار
کارشناسی دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی
دانشگاه زنجان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی
مدرک پرورش ورمی کمپوست مدرک GPSمدرک هفت گانه کامپوتر و ASDL
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
مدرک پرورش ورمی کمپوست مدرک GPS مدرک icdl