مسعود امین پور

مسعود امین پور

کارشناس دامپزشکی

۲ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مسئول ارشد تضمین کیفیت
شرکت زرین پروتیین
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
۱۳۸۲ - ۱۳۸۶
کارشناسی دامپزشکی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مسئول ارشد تضمین کیفیت
شرکت زرین پروتیین
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
متخصص بهداشت
زربال
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات