در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Premiere را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Premiere را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Premiere را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Premiere را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Premiere را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب