محمد مردانیان

محمد مردانیان

کاردانی طراحی صنعتی نقشه کشی

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
مدیریت ریسک
محبوب گستر
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای یزد
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای یزد
۱۳۷۹ - ۱۳۸۱
کاردانی طراحی صنعتی نقشه کشی
تجارب کاری
۱۳۸۰ اکنون
مدیریت ریسک
محبوب گستر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات