حسین همتی

حسین همتی

کارشناسی مهندسی صنایع

۱ارتباط ۵مهارت
فارس | شیراز
مشاور ارشد
مهندسین مشاور باران خاک وپی
کارشناسی دانشگاه هرمزگان
تحصیلات
دانشگاه هرمزگان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مشاور ارشد
مهندسین مشاور باران خاک وپی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات