در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا کنترل پروژه را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که کنترل پروژه را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند کنترل پروژه را بصورت مبتدی و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند کنترل پروژه را بصورت متوسط و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند کنترل پروژه را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۲۲%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۴۱%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۳۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۷۲%
زن بیش از ۵۰ عضو ۲۸%
کاربران منتخب