محمد اشکبوس

محمد اشکبوس

کارشناسی ریاضی کاربردی

۰ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار
۱۳۸۲ - ۱۳۸۸
کارشناسی ریاضی کاربردی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
آموزشگاه کهکشان نور
KN16-CS844474
۱۳۹۴
آموزشگاه کندو
202839
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات