سعید حسین پور

سعید حسین پور

کارشناسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱۲ارتباط ۳مهارت
گیلان | رشت
مدیر ساخت و ساز
ساختمانی
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سردار جنگل
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سردار جنگل
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر ساخت و ساز
ساختمانی
مهارت ها
| ۳نفر
| ۳نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات