در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا رایانه کار 1 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که رایانه کار 1 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند رایانه کار 1 را بصورت مبتدی و حدود ۳۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند رایانه کار 1 را بصورت متوسط و حدود ۵۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند رایانه کار 1 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۱۲%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۰%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۵۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۵۶%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۴۴%
کاربران منتخب