ابراهیم پوردرگاهی

ابراهیم پوردرگاهی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری

۰ارتباط ۱مهارت
کرمان | بردسیر
سرپرست IT
سیمان
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی کرمان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی کرمان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
تجارب کاری
۱۳۸۴ - ۱۳۹۶
سرپرست IT
سیمان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات