در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا کارهای فنی عمومی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که کارهای فنی عمومی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۸ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند کارهای فنی عمومی را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند کارهای فنی عمومی را بصورت متوسط و حدود ۴۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند کارهای فنی عمومی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۱۸%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۴۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۹۵%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵%
کاربران منتخب