مهدی مصدق

مهدی مصدق

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات