آذر ارمغان

آذر ارمغان

دبیر سابق زبان انگلیسی و دنبال کار

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
مدرس زبان انگلیسی
اموزشگاه حافظه برتر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
مدرس زبان انگلیسی
اموزشگاه حافظه برتر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
مدرس زبان انگلیسی
اموزشگاه عطار
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
مدرس زبان انگلیسی
اموزشگاه زبان سیما
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
مدرس زبان انگلیسی
اموزشگاه ایرانمهر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات