ایمان احمدی

ایمان احمدی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری

۱ارتباط ۱مهارت
کرمان | کرمان
کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات