در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا بازرسی جوش را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که بازرسی جوش را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند بازرسی جوش را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند بازرسی جوش را بصورت متوسط و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند بازرسی جوش را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۱۴%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۴۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۹۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲%
کاربران منتخب