محسن رحیمی

محسن رحیمی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری صنایع غذایی صنعت شیرینی و شکالات

۱ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناس میکروبیولوژی
کنترل کیفیت شکر سفید
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری صنایع غذایی صنعت شیرینی و شکالات
تجارب کاری
۱۳۸۴ اکنون
کارشناس میکروبیولوژی
کنترل کیفیت شکر سفید
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات