امین ریاضی منفرد

امین ریاضی منفرد

کارگر فنی باتری‌ساز

۱ارتباط ۸مهارت
البرز | هشتگرد
کارگر تعمیر و نگهداری
ایران خودرو-ایسیکو
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی دلیجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دلیجان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کاردانی برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
کارگر تعمیر و نگهداری
ایران خودرو-ایسیکو
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات