ابوالفضل دهقان

ابوالفضل دهقان

کارشناسی مهندسی صنایع

۱۱ارتباط ۶مهارت
یزد | یزد
مدیر پروژه و کارشناس برنامه ریزی
BK Yazd
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق)
تحصیلات
دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق)
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
دانشگاه پیام نور مرکز یزد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر پروژه و کارشناس برنامه ریزی
BK Yazd
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
صبور
علاقمند به کار تیمی و گروهی
خلاق و ایده پرداز