المیرا کرمی

المیرا کرمی

حسابدار مالی

۵ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
حسابدار مالی
آریا پیشتاز جاوید
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی حسابداری مالی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
حسابدار مالی
آریا پیشتاز جاوید
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
حسابدار مالی
آبان کار تجارت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات