مجتبی ضرابی

مجتبی ضرابی

کارشناسی حسابداری

۵۱ارتباط ۴مهارت
اصفهان | اصفهان
حسابدار ارشد
شرکت مهدسی ساختمان شمس عمران
کارشناسی دانشگاه اصفهان
تحصیلات
دانشگاه اصفهان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
حسابدار ارشد
شرکت مهدسی ساختمان شمس عمران