مجتبی ضرابی

مجتبی ضرابی

کارشناسی حسابداری

۵۴ارتباط ۴مهارت
اصفهان | اصفهان
مدیر مالی
شرکت
کارشناسی دانشگاه اصفهان
تحصیلات
دانشگاه اصفهان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر مالی
شرکت
۱۳۹۰ اکنون
حسابدار ارشد
شرکت