سیدعلیرضا علوی نژاد

سیدعلیرضا علوی نژاد

دکترا داروسازی

۱۶ارتباط ۵مهارت
کرمان | کرمان
متخصص بازاریابی
بیمه
دکترا دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۴ اکنون
دکترا داروسازی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
متخصص بازاریابی
بیمه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات