منصور کرمی

منصور کرمی

کاردانی حسابداری

۹ارتباط ۱مهارت
مرکزی | ساوه
سرپرست انبار
پالایشگاه پترو اموت پویا
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی اراک
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اراک
۱۳۷۹ - ۱۳۸۲
کاردانی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
سرپرست انبار
پالایشگاه پترو اموت پویا
۱۳۸۹ اکنون
مسئول کنترل موجودی انبار
دارو سازی آوه سینا
۱۳۷۶ - ۱۳۸۷
مسئول کنترل موجودی انبار
تولید سموم علفکش
مهارت ها
| ۲نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات