رامین حسن نیا

رامین حسن نیا

کاردانی آموزش ابتدایی تربیت مربی

۱۳ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
مسوول دفتر معاونت فنی
مهندسین عمران مارون
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۷۶ - ۱۳۷۸
کاردانی آموزش ابتدایی تربیت مربی
مدارک و گواهی‌نامه ها
ورد و اکسل
جهاد دانشگاهی
دوره قابلیت روسای دفاتر مدیران
مدیریت صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مسوول دفتر معاونت فنی
مهندسین عمران مارون
۱۳۸۵ - ۱۳۹۵
مسوول دفتر مدیر عامل و مسوول دبیرخانه
پیاب سازه گستر
آشنایی کامل با تایپ- آشنایی کامل به دبیرخانه با سیستم فرجام
پروژه‌ها
۱۳۸۴
سد زارم رود
تکنسین و معاون کارگاه
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
سید سیوند
مسئوول اداری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
ورد و اکسل
توضیحات