سمانه فرهادزاده

سمانه فرهادزاده

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۳۴۱ارتباط ۲مهارت
اصفهان | شاهین شهر
استراتژیست آموزش
گسترش طراحان نقش الماس
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
استراتژیست آموزش
گسترش طراحان نقش الماس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
تبلیغات
صنایع رباتیک آراد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
برندسازی بر اساس مطلب نویسی طبق دوره و آموزش های خاص برای تبلیغات الکترونیکی شرکت ها و کارخانجات کشور با مدیریت صنایع رباتیک آراد