در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا حسابداری صنعتی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که حسابداری صنعتی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حسابداری صنعتی را بصورت مبتدی و حدود ۲۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند حسابداری صنعتی را بصورت متوسط و حدود ۵۵ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند حسابداری صنعتی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۷%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۲۶%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۵۵%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۶۲%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۳۸%
کاربران منتخب