نازنین شهابی

نازنین شهابی

کارشناسی فناوری اطلاعات مهندسی نرم افزار

۱۰ارتباط ۲مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات