علی محمد فرداودی

علی محمد فرداودی

کارشناسی ارشد روانشناسی

۱۷۱ارتباط ۴مهارت
فارس | شیراز
متصدی امورکافینت وخدمات کامپیوتری
کافینت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی ایذه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی آموزش ابتدایی علوم تربیتی
مرکز جامع علمی کاربردی شهرکرد
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کاردانی مدیریت سایر گرایشها
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
متصدی امورکافینت وخدمات کامپیوتری
کافینت
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مشاور
مرکزمشاوره
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مربی تربیتی
مراکزتوانبخشی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
نماینده بیمه عمر
بیمه رازی
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات