ستاره یاری قلی

ستاره یاری قلی

کارشناسی بانکداری مدیریت

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
کارشناسی بانکداری مدیریت
زبان ها
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
آموزش اکسل
توضیحات