محمد احمدی

محمد احمدی

۱ارتباط ۱مهارت
زنجان | زنجان
تحقیقات و توسعه
پارس سویچ
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
تحقیقات و توسعه
پارس سویچ
مهارت ها
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات