در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا برق را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که برق را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند برق را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند برق را بصورت متوسط و حدود ۴۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند برق را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۴۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۹۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵%
کاربران منتخب