میترا آذرلو

میترا آذرلو

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

۶ارتباط ۱مهارت
مرکزی | اراک
معلم مدرسه
آموزشگاه زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
معلم مدرسه
آموزشگاه زبان انگلیسی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات