سمیه کوچکی

سمیه کوچکی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۲۶۵ارتباط ۱۲مهارت
مرکزی | اراک
بیکار
جویای
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
بیکار
جویای
جویای کار
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مسئول سایت
شرکت احیا خودرو زاگرس زیر مجموعه هلدینگ توسعه صنعت یاسین
دنبال شغل بهترم.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
جویای کار
جویای کار
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناس
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان
۱۳۸۴ - ۱۳۹۳
مدیر دفتر
تعاونی تولید
مهارت ها
| ۱۴۶نفر
امین بیرقدارabdolreza sardarrehهومن ناصری فرسید محمد سروریمحمود حیدری
| ۱۳۹نفر
امین بیرقدارabdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمود حیدریبهمن طاعتی
| ۱۳۶نفر
امین بیرقدارabdolreza sardarrehهومن ناصری فرسید محمد سروریمحمود حیدری
| ۱۲۷نفر
امین بیرقدارabdolreza sardarrehهومن ناصری فرسید محمد سروریمحمود حیدری
| ۱۲۶نفر
امین بیرقدارabdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمود حیدریبهمن طاعتی
| ۱۲۵نفر
امین بیرقدارabdolreza sardarrehمحمد شالوهومن ناصری فرسید محمد سروری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات