سمیه کوچکی

سمیه کوچکی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۲۶۶ارتباط ۱۲مهارت
مرکزی | اراک
بیکار
جویای
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
بیکار
جویای
جویای کار
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مسئول سایت
شرکت احیا خودرو زاگرس زیر مجموعه هلدینگ توسعه صنعت یاسین
دنبال شغل بهترم.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
جویای کار
جویای کار
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناس
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان
۱۳۸۴ - ۱۳۹۳
مدیر دفتر
تعاونی تولید
مهارت ها
| ۱۴۶نفر
رامین بیرقدارهومن ناصری فرمحمود حیدریبهمن طاعتیحمید محمدرضایی ازندریانی
| ۱۳۹نفر
رامین بیرقدارمحمود حیدریبهمن طاعتیحمید محمدرضایی ازندریانیعلی نامدار
| ۱۳۶نفر
رامین بیرقدارهومن ناصری فرمحمود حیدریبهمن طاعتیحمید محمدرضایی ازندریانی
| ۱۲۷نفر
رامین بیرقدارهومن ناصری فرمحمود حیدریبهمن طاعتیحمید محمدرضایی ازندریانی
| ۱۲۶نفر
رامین بیرقدارمحمود حیدریبهمن طاعتیحمید محمدرضایی ازندریانیعلی نامدار
| ۱۲۵نفر
رامین بیرقدارمحمد شالوهومن ناصری فرنجمه ایرجمحمود حیدری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات