مریم جلیلی

مریم جلیلی

کارشناسی مدیریت دولتی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیریت پروژه
شرکت حرکت کلیدی
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مدیریت دولتی
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
مدیریت پروژه
شرکت حرکت کلیدی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات