محمد صفائی

محمد صفائی

کارشناسی مدیریت امور اداری

۱ارتباط ۵مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مدیر اداری
شرکت / سازمان / موسسات
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ایرانیان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ایرانیان
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی مدیریت امور اداری
تجارب کاری
۱۳۸۳ اکنون
مدیر اداری
شرکت / سازمان / موسسات
28 سال سابقه خدمت از کارگری رستوران و خدمات شروع کردم تا مدیر عامل تجربه کرده ام
امور اداری و منابع انسانی
روابط عمومی
امور خیریه و عام المنفعه
پروژه‌ها
۱۳۸۸-۰۱
پیام های ارزنده زندگی
کتاب پردازان
مهارت ها
توضیحات
پل ارتباطی من و شما
09353904202
تلگرام 09373126394
ایمیل tadbir114@yahoo.com