در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا روابط اجتماعی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که روابط اجتماعی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند روابط اجتماعی را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند روابط اجتماعی را بصورت متوسط و حدود ۶۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند روابط اجتماعی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۵%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۶۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۴۷%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۵۳%
کاربران منتخب