در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا روابط اجتماعی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که روابط اجتماعی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند روابط اجتماعی را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند روابط اجتماعی را بصورت متوسط و حدود ۶۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند روابط اجتماعی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۴%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۶۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۴۶%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۵۴%
کاربران منتخب